TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN


 

GAMBARAN KESELURUHAN

Laman web ini dikendalikan oleh Digital Marketing Consultancy Sdn Bhd (1187706-T). Sepanjang laman web ini, istilah “kami” dan “kita” merujuk kepada DMHubTraining.com atau DMC. Kami menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Terma dan Syarat Perkhidmatan”, “Syarat Perkhidmatan”, “Terma”), termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan dirujuk di sini dan / atau boleh didapati dengan hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini dikenakan kepada semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Apa-apa ciri atau alat baru yang ditambahkan ke stor semasa juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi Terma dan Syarat Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa pada halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan memaparkan kemas kini dan / atau perubahan pada laman web kami. Anda bertanggungjawab untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web berikutan pengeposan sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.

BAHAGIAN 1 – SYARAT PELANGGAN ONLINE

Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda, atau anda adalah umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kami keizinan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda menggunakan laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang tidak sah atau tidak dibenarkan, dalam penggunaan Perkhidmatan ini, melanggar mana-mana undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda tidak boleh menghantar mana-mana worm atau virus atau mana-mana kod yang bersifat merosakkan. Pelanggaran atau penyalahgunaan mana-mana Terma akan mengakibatkan penamatan segera Perkhidmatan anda.

BAHAGIAN 2 – SYARAT UMUM

Kami mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa pun atas sebarang sebab pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk mnyambungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau sebarang hubungan di laman web yang mana perkhidmatan tersebut disediakan, tanpa kebenaran bertulis secara nyata oleh kami .

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau sebaliknya mempengaruhi Syarat ini.

BAHAGIAN 3 – KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau semasa. Materi di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tanpa merujuk kepada sumber maklumat yang lebih utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang kebergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.

Laman ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan sahaja. Kami berhak mengubah suai kandungan tapak ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk memantau perubahan pada tapak kami.

BAHAGIAN 4 – MODIFIKASI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 – PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkaitan)

Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Dasar Pemulangan kami.

Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang terdapat di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda warna apa pun akan tepat.

Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk menghadkan jualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kita boleh menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk atau harga produk boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara mutlak kami. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Apa-apa tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah jika dilarang.

Kami tidak menjamin kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau sebarang kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 – KETEPATAN MAKLUMAT BILL DAN AKAUN

Kami berhak menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin akan memaklumkan kepada anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kami dapat menyelesaikan urus niaga anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

ntuk maklumat lanjut, sila semak Dasar Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 – ALAT PILIHAN

Kami mungkin menyediakan anda akses kepada alat pihak ketiga yang kami tidak memantau atau tidak mempunyai sebarang kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti “seperti” dan “tersedia” tanpa apa-apa waranti, perwakilan atau syarat apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Apa-apa kegunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda mengetahui dan meluluskan syarat-syarat di mana alat disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkaitan.

Kami juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri-ciri dan / atau perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada terma dan Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 – PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatannya dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk apa-apa bahan, produk, atau perkhidmatan lain pihak ketiga.

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak semula dasar dan amalan pihak ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus diarahkan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 – KOMEN, MAKLUM BALAS PENGGUNA DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar hujah khusus tertentu (misalnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, pelan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau (secara kolektif, ‘komen’), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedar, menterjemah dan menggunakan mana-mana medium apa-apa komen yang anda hantar kepada kami. Kami adalah dan tidak akan berkewajipan (1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan yakin; (2) membayar pampasan untuk apa-apa komen; atau (3) untuk memberi maklum balas kepada sebarang komen.

Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk memantau, mengedit atau mengeluarkan kandungan yang kami tentukan menurut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyakitkan hati, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar mana-mana harta intelek pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .

Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang, kasar atau cabul, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang boleh dengan apa-apa cara mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal mana-mana komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang dikirim oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 – MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 11 – KESALAHAN, KETIDAKTEPATAN DAN KETINGGALAN

Kadang-kadang terdapat maklumat di laman web kami atau di dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami mempunyai hak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda) .

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh penyegaran yang dinyatakan di dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemas kini.

BAHAGIAN 12 – PENGGUNAAN TERLARANG

Sebagai tambahan kepada larangan lain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan, persekutuan, wilayah atau negeri antarabangsa; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memfitnah, membenci, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal kebangsaan atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain atau Internet; (h) mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, farm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web berkaitan dengan melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

BAHAGIAN 13 – PENAFIAN WARANTI; PEMBATASAN LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau memberi jaminan bahawa penggunaan perkhidmatan kami akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperolehi daripada penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan tersebut untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa memberi notis kepada anda.

Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan, perkhidmatan itu adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali dinyatakan dengan jelas oleh kami) yang disediakan ‘sebagaimana adanya’ dan ‘yang tersedia’ untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, waranti atau syarat apa-apa jenis, tersirat, termasuk semua waranti tersirat atau kondisi kebolehdagangan, kualitas yang dapat diperdagangkan, kebugaran untuk tujuan tertentu, ketahanan, hak, dan pelanggaran.

Dalam DMHubTraining.com, pengarah, pegawai, pekerja, gabungan, ejen, kontraktor, intern, pembekal, pembekal perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan atau sebarang langsung, tidak langsung, bersampingan, punitif, istimewa , atau apa-apa kerosakan akibat apapun, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos gantian, atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan itu, walaupun jika disarankan kemungkinannya. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa sedemikian, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAHAGIAN 14 – GANTI RUGI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang DMHubTraining.com yang tidak berbahaya dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau planggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

BAHAGIAN 15 – PENGASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan sedemikian akan dapat dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan dianggap dipotong dari Terma dan Syarat ini, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan pengesahan dan keberkesanan apa-apa peruntukan lain yang tinggal.

BAHAGIAN 16 – PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan dalam penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat Perkhidmatan ini adalah berkesan kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Jika dalam penghakiman kami sendiri anda telah gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi apa-apa terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan bertanggungjawab untuk semua amaun yang kena dibayar dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

BAHAGIAN 17 – PERJANJIAN KESELURUHAN

Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh menjadi penafian hak atau peruntukan itu.

Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan sebarang dasar atau peraturan operasi yang dipos oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan anda, menggantikan perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelum dan semasa , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang versi terdahulu dari Syarat Perkhidmatan).

Apa-apa kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan kepada pihak penyusunan.

BAHAGIAN 18 – UNDANG-UNDANG YANG MENGURUS

Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana perjanjian berasingan yang kami berikan Perkhidmatan kepada anda akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang No E-701, Blok E, Pusat Dagangan Phileo Damansara 1, No.9, Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

BAHAGIAN 19 – PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT

Anda boleh membaca versi terkini terma dan syarat di halaman ini

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Terma dan Syarat Perkhidmatan ini dengan memaparkan kemas kini dan perubahan pada laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak lman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke laman web kami atau Perkhidmatan selepas penerbitan apa-apa perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

BAHAGIAN 20 – MAKLUMAT CONTACT

Soalan mengenai terma dan syarat boleh dihantar ke info@DMHubTraining.com.

Free WordPress Themes